การพัฒนาเด็ก สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สงบและสันติอย่างยั่งยืน


จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อันสามารถ

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งกับเด็ก และบุคคลที่แวดล้อมตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรใน

โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนไปพร้อม ๆ กันอย่างมีความสุข
โรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย) ๓๖/๑๐๓ ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.๑๐๑๗๐ โทร๐๒ ๘๘๔๑๓๐๓ โทรสาร๐๒ ๘๘๐ ๔๖๓๓

Jittamett Kindergarten 36/103 Thungmangkorn Rd. Talingchan Bangkok 10170 Tel. 66 2884 1303 Fax 66 2880 4633